Decon SFS - Norsk slakteteknologiselskap på jakt etter investorer

Jeg er aksjonær i Decon SFS og fikk følgende henvendelse:

Til Decon SFS-eierne!

Med Horizon 2020 fase 1 på plass vil vi tilby nye medeiere aksjer til NOK 50 per aksje. Kjenner du noen som du tror kan være interessert, så koble vedkommende med oss, så vil vi følge opp. Vi trenger navn, telefonnummer og e-post-adresse. H2020-godkjenningen er et gjennombrudd og en stor anerkjennelse for Decon SFS’ ide og utviklingsarbeid. Vi vil gjennomføre kapitalforhøyelser fortløpende innenfor rammen av styrets fullmakt til å utstede inntil 200.000 nye aksjer. Vi ønsker å få inn mer kapital for å kunne gå raskt videre.

Mvh Vidar


Artikkel fra 2016 som beskriver teknologien.


Utfordringer med E.coli, tarmbakterier og salmonella er et problem for slakterier over hele verden. Nå har et lite firma på Kirkenær i Grue i Hedmark tatt patent på en ny «kyllingrensemaskin», som tar knekken på mesteparten av bakteriene hos kyllinger.

– Vi kjøpte i sin tid to danske patenter som vi ikke fikk til å fungere, men vi var på sporet av noe og ga oss ikke. Nå har vi en løsning som fjerner over 90% av de farlige bakteriene. Bakteriefjerningen skjer i en prosess som vi har kalt hydrotermisk bakteriolyse (HTB), sier styreleder Vidar Julien i Decon SFS (Safer Food Solutions) på Kirkenær i Grue i Hedmark.

Artikkel i klosser.no som omtaler tildeling av Eu-midler.


Decon SFS (Safer Food Solutions) på Kongsvinger arbeider for å bedre europeisk mattrygghet. Bedriften fjerner 99.9 prosent av farlige bakterier på kyllingkjøtt uten at utseende, smak eller lukt endres. Nå er bedriften godkjent for EUs største forsknings- og utviklingsprogram Horisont 2020, som gis til innovative bedrifter med store muligheter.

1 Like

Q2 rapport:

  1. Hovedpunkter
    o Deconizer 2 (DE2) er installert hos kyllingselskapet Pujante i Murcia i Spania. Testingen
    av anlegget startet i uke 13 og har fortsatt frem til sommerferien. Testene viser at teknologien fungerer. Utfordringen er å balansere høy bakteriereduksjon mot minimal visuell effekt av behandlingen på overflaten. Vi regner med en avklaring med Pujante i løpet av kort tid.

o Søknaden til EU om støtte til et større forskningsprosjekt, Horizon 2020 fase 1 (nevnt i de foregående kvartalsrapporter), er nå ferdigbehandlet, og vi har fått innvilget midler til forprosjektet. Nofima er med som partner. Vi har invitert Nortura og Pujante til å delta i Horizon 2020.

o I løpet av høsten/vinteren vil vi tilby tester på DE1 til potensielle kunder på
forskningsanlegget hos Nofima på Ås.

o Aksjeemisjonen basert på tegningsretter til 30 kr/aksje ga NOK 786.000 i ny kapital. I
tillegg nye aksjonærer tegnet seg for NOK 200.000 til kurs 50.

o Likvidsituasjonen er fortsatt anstrengt. Salg til Pujante vil sikre en rimelig god likviditet
ut året, men en del av beløpet vil gå med til å dekke utestående for lønn og honorarer
til ledergruppen.

o Resultatregnskapet for 2. kvartal 2019 viser et underskudd på NOK 875.234, mot et underskudd på NOK 932.773 for 2. kvartal i fjor. For 1. halvår er underskuddet på NOK 2.040.066, som er nesten NOK 368.000 høyere enn i fjor. Dette skyldes i første rekke kostnader ved montering og tekniske tester i Spania i 1. kvartal.

o Egenkapitalen er på NOK 899.285, som er en nedgang fra siste årsskifte tilsvarende 1. halvårs underskudd fratrukket ny kapital innbetalt pr 30.06.2019.

  1. Driftsmessige forhold
    o Testing og justeringer av DE2 hos Hijos de Juan Pujante S.A. (Pujante) er inne i sluttfasen, og vi venter en avklaring når ferietiden i Spania er over. Vår kvalitetssjef Manuel Sanz har vært en pådriver i tilretteleggingen av testene, og vi er rimelig optimistiske mht salg til Pujante.

o Bakteriereduksjonen har vært noe mindre så langt enn vi hadde håpet på.
Finjusteringen av dampopplegget, hensyntatt skånsom behandling av skinnet på
kyllingen, har tatt lang tid og er komplisert.

o Samarbeidet med Hitec Products går fortsatt bra. Så langt i år er det i all hovedsak ingeniørtjenester i forbindelse med installasjon, tilpasninger og tester av DE2 i Spania
vi kjøper fra selskapet.

o Søknaden om midler fra EUs FoU-program Horizon 2020 Fase 1 (forprosjektet) er
innvilget med EUR 50.000. Dette går over fire måneder og munner ut i en forretningsplan som danner grunnlaget for hovedprosjektet og søknad om EUR 2.500.000 i støtte til dette. Som tidligere nevnt er hovedmålet med prosjektet å videreutvikle HTB og sørge for at våre Deconizer-anlegg tilfredsstiller alle tekniske, kommersielle, lovmessige og finansielle betingelser, slik at Decon kan bli en betydelig markedsaktør innen 2022. Intensjonen er å ha med Nortura/Prior og Nofima på laget i Fase 2. Godkjenningen for Fase 1 er en stor anerkjennelse arbeidet vi har gjort så langt med å videreutvikle HTB.

o I tillegg har vi inne søknad på midler fra Regionalt Forskningsfond Innlandet.